Vuokrausehdot

l § Vuokra-ajan alkaminen

Vuokra-aika alkaa perävaunun luovutushetkestä.

2 § Vaunun luovutus vuokralaiselle

2.1 Vuokranantajan on luovutettava vaunu vuokralleottajalle sopimuksen mukaan.
2.2 Ennen vaunun luouvutusta vuokralleottajalle on vuokranantajan ja vuokralleottajan tarkastettava vaunu ja merkittävä tarkastuksen yhteydessä havaitut viat ja muut putteet sopimukseen.

3 § Vuokran suorittaminen

vuokra suoritetaan ennen vuokra-ajan alkamista.

4 § Vuokraan sisältyy

  • normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset
  • arvonlisävero
  • sopimuksen mukaiset vakuutukset

5§ Vuokraan ei sisälly

  • renkaiden korjaukset

6§ Vakuutukset

6.1 Vaunu on vakuutettu siten, että siinä on vaunuvahinkovakuutus.
6.2 Jos vaunulle koituvat vahingot johtuvat vuokralleottajan tahallisuudesta, huolimattomuudesta, hurjastelusta tai vaunun väärinkäyttämisestä, tai jos vetoauton kuljettaja on vahingon sattuessa huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, joutuu vuokralleottaja korvaamaan kaikki aiheutuneet vahingot omavastuun määrästä riippumatta mukaanluettuna korvaus seisontapäiviltä, kuitenkin korkeintaan 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan 9§:n 3 momentissa mainitulla tavalla.

7 § Vaunun käyttö

7.1 Vuokralleottaja on velvollinen hoitamaan vaunua ja sen varusteita huolellisesti.
7.2 Vuokralleottajalla ei ole oikeutta vuokrata vaunua edelleen kolmannelle henkilölle.
7.3 Vaunua ei saa kuljettaa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa.

8§ Vuokralleottajan vastuu

8.1 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle sellaisen vahingon, mikä on aiheutunut vuokralleottajan, hänen perheenjäsenentensä tai vieraittensa tuottamuksesta jota vakuutus ei kata.
8.2 Kolarista, vaunun tai sen varusteiden vakavasta vaurioitumisesta tai katoamisesta on vuokralaisen viipymättä ilmoitettava vuokralleantajalle ja lähetettävä vahinkoilmoitus kahtena kappaleena.
8.3 Vaunun huolto- ja korjauspäivien osalta ei vuokralleollajalle suoriteta hyvitystä vuokrasta.
8.4 Mahdollisista lisävakuutuksista vastaa vuokralleottaja itse.
8.5 Vuokralleottajalla on ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

9 § Vaunun palautus vuokralleantajalle

9.1 Vaunun palauttamisen yhteydessä vuokralleantaja ja vuokralleottaja tarkastavat sen 2§:n 2 monumentin mukaan. Tässä tarkastuksessa havaituista vioista ja puutteista, joita ei ollut vuokra-ajan alussa ja jotka eivät ole tavanomaista kulumista, on vuokralleottaja vahingonkorvausvastuussa vuokralleantajalle.
9.2 Mikäli vaunu on palautettu vuokralleantajalle myöhemmin kuin sopimuksessa on mainittu, mutta kuitenkin neljän tunnin kuluessa tästä ajankohdasta lukien, on vuokralleottaja velvollinen suorittamaan vähintään yhden vuorokauden vuokran suuruisen myöhästymismaksun.
9.3 Jos palauttaminen tapahtuu tätä myöhemmin, on vuokralleottajan suoritettava myöhästymisajalta puolitoistakertainen vuokra. Lyhin vuokra-aika on tällöin yksi vuorokausi. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra päivien lukumäärällä. Mikäli vuokralleottaja ilmoittaa myöhästymisestä 1 päivää ennen palauttamisajankohtaa, myöhästymismaksua ei peritä.

Tätä sopimusta ja sopimusehtoja on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen vuokralleottajalle ja toinen vuokralleantajalle.